Kraks forlag

Kraks forlag har rødder tilbage til 1770, hvor “Hans Holck” udgav 1. udgave af Vejviseren for København.

Virksomhedens nuværende navn kom først i 1862, da Officer og Stadskonduktør Elias Christian Thorvald Krak, f. 1830, overtog udgiverretten til denne vejviser. Kraks Forlag blev grundlagt og i 1898 overdraget til sønnen Ove Krak (1862 – 1923), der var læge.

Ove og hustruen Else Krak fik ingen børn og Thorvalds søster, Ida Andrea Sophie Krak, døde også barnløs. Denne gren af Krak-slægten har derfor ingen direkte efterkommere.

Kraks familiegravsted på Garnisonskirkegården i København (Kilde og copyright: Gravsted.dk)

Slægtslisten kort

 Anders Larsen (1682 – 1742) Kongsfæste på Krakgård fra 1719
– Søn: Lars Andersen Krak (1713 – 1785) Frikøber Krakgård i 1744
– Søn: Anders Larsen Krak (1747 – 1811) Sælger Krakgård i 1802
– Søn: Hans Andersen Krak (1789 – 1844) Født på Krakgård, skibsfører i København
– Søn: Thorvald Krak (1830 – 1908) Stifter af Kraks Forlag
– Søn: Ove Krak (1862 – 1823) Sidste Krak på Kraks Forlag

Hans Andersen Krak er født på Krakgård, og bliver d. 19. Maj 1828 gift i Garnisionskirken med Karen Sophie Lind (1800 – 1877) fra Olsker. Som skibsfører lykkedes det Hans Andersen Krak at bryde ud af bondestanden, og etablere sig i København. Sønnen Thorvald fik sin uddannelse i militæret, og kunne efterhånden præsentere noget af et CV:

… Efter at have gaaet i Mariboes Skole indtraadte han i 1848 som Elev paa den kongl. militære Højskole, men gjennemgik tillige 1848-50 Central- og Kommandoskolen i Kjøbenhavn. Han udnævntes 1850 til Sekondlieutenant á la suite i Artilleriet med Anciennitet fra 1. Maj 1848 og afgik s. A. til Feltingeniørdetachementet.

Efter Krigen blev han Elev paa Ingeniørtroppernes Exercerskole i Kjøbenhavn, og han indtraadte i 1851 paa ny paa Højskolen for at afslutte sin Uddannelse der. Ved Afgangen fra Skolen i 1853 udnævntes han til Premierlieutenant i Ingeniørkorpset og ansattes ved Fæstnings- og Bygningstjenesten, først i Fredericia og i 1854 i Kjøbenhavn. Fra 1855-57 gjorde han Tjeneste ved Ingeniørtropperne, hvornæst han fortsattes til Kjøbenhavns Fortifikation. 1858 erholdt han Afsked af Krigstjenesten med Kapitajns Karakter, i det han fra 1. Maj s. A. overtog Stillingen som Stadskonduktør i Kjøbenhavn, som han endnu beklæder.

1892 udnævntes han til Etatsraad. – I 1860 udgav K. en Piece som Skatterne paa Ejendomme i Kjøbenhavn, og fra 1863 har han været Udgiver af “Vejviser for Kjøbenhavn og Omegn”. I 1893 udkom hans Bog: “Whist, Principperne og Reglerne for Firemandswhist” – K. ægtede 16. Nov.1858 Charlotte Henriette v. d. Recke (f. 27. Nov 1828), Datter af Kapitajn i Ingeniørkorpset Peter Blankenberg Prydz v. d. R. (f. 1793 d. 1847) og Caroline Cecilie f. Petersen (f. 1795 d. 1868)

Fra Dansk biografisk Lexikon, Udgivet af C.F.Bricka, 19 bind, Gyldendal 1887 – 1905

Han overtog og udviklede vejviseren til at blive til et almennyttigt opslagsværk for borgere i byen.

Sønnen Ove var læge, men blev efterhånden mere og mere inddraget i virksomheden. I 1898 overtog han udgivelsen, stoppede som læge og valgte at vie sin tid til udgivelsen.

Han var manden bag den Kraks Blå Bog, som stadig udgives, men valgte af ren ydmyghed ikke at skrive sig selv ind i den.

Ove testamenterede hele virksomheden til Kraks Legat, som nu hedder Kraks Fond, og fra 1923 blev det drevet af denne fond.

I 2007 blev Kraks Forlag opkøbt af svenske Eniro, som udgav telefonbøger i resten af landet. Overskuddet gik til Kraks Fond, som årligt giver uddeling til formål, der bl.a. skal styrke dansk erhvervsliv.

Københavns Bibliotek har digitaliseret samtlige Kraks vejvisere, så de er fuldt tilgængelige.